Zasady i warunki

Warunki korzystania z witryny internetowej

  1. Warunki

Uzyskując dostęp do niniejszej Witryny, dostępnej pod adresem https://timeless-threads-pl.com, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania z Witryny i zgadza się, że jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek z tych warunków, nie może uzyskiwać dostępu do tej witryny. Materiały zawarte w niniejszej Witrynie są chronione prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

  1. Licencja na użytkowanie

Zezwala się na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów z witryny Timeless Threads wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu własności i w ramach tej licencji użytkownik nie może

modyfikować ani kopiować materiałów

wykorzystywać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania;

podejmować prób inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego w witrynie Timeless Threads;

usuwać z materiałów jakichkolwiek informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności; lub

przekazywania materiałów innej osobie lub „kopiowania” materiałów na jakikolwiek inny serwer.

Pozwoli to Timeless Threads na rozwiązanie umowy w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń. Po rozwiązaniu umowy, prawo użytkownika do przeglądania również zostanie rozwiązane, a użytkownik powinien zniszczyć wszelkie pobrane materiały znajdujące się w jego posiadaniu, zarówno w formacie drukowanym, jak i elektronicznym. Niniejsze Warunki świadczenia usług zostały stworzone przy pomocy Generatora Warunków Świadczenia Usług.

  1. Wyłączenie odpowiedzialności

Wszystkie materiały na Stronie Timeless Threads są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują. Timeless Threads nie udziela żadnych gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, w związku z czym neguje wszelkie inne gwarancje. Ponadto Timeless Threads nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności wykorzystania materiałów na swojej Stronie Internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub jakichkolwiek stron powiązanych z tą Stroną Internetową.

  1. Ograniczenia

Firma Timeless Threads ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania lub niemożności korzystania z materiałów zamieszczonych na stronie internetowej firmy Timeless Threads, nawet jeśli firma Timeless Threads lub upoważniony przedstawiciel tej witryny zostali powiadomieni, ustnie lub pisemnie, o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

  1. Poprawki i błędy

Materiały pojawiające się na stronie internetowej Timeless Threads mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Timeless Threads nie gwarantuje, że którykolwiek z materiałów zamieszczonych w Witrynie jest dokładny, kompletny lub aktualny. Timeless Threads może zmienić materiały zawarte na swojej stronie internetowej w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Timeless Threads nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

  1. Linki

Firma Timeless Threads nie sprawdziła wszystkich witryn, do których odsyłają łącza zamieszczone w jej Witrynie i nie ponosi odpowiedzialności za treść takich witryn. Obecność jakiegokolwiek łącza nie oznacza, że Timeless Threads popiera daną witrynę. Użytkownik korzysta z jakiejkolwiek witryny, do której prowadzi łącze, na własne ryzyko.

  1. Modyfikacje Warunków Korzystania z Witryny

Timeless Threads może zmienić niniejsze Warunki Korzystania z Witryny w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Korzystając z niniejszej Witryny, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszych Warunków użytkowania.

  1. Prywatność użytkownika

Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności.

  1. Prawo właściwe

Wszelkie roszczenia związane z witryną Timeless Threads podlegają prawu pl bez względu na przepisy kolizyjne.

Call Now Button